Fixed Draytek Smart VPN no ppp control protocols configured

 

Open Device Manager:
1. Open Computer Management
2. Uninstall 'WAN miniport (IP)'


3. Scan for Hardware changes
4. Restart Draytek Client
5. Try connecting to VPN again

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cách đăng kí Raidrive Edu miễn phí 1 năm

Cấu hình SD-WAN trên Firewall Fortigate